Forældrekompetenceundersøgelse

Når vi på Toftemosegaard laver en forældrekompetenceundersøgelse, foretages altid en helhedsvurdering af familiens situation, dvs. vi afdækker forældrenes ressourcer og vanskeligheder, som de kommer til udtryk i samspil med barnet, - vi har altid barnets behov som første prioritet.

Udgangspunktet for undersøgelsen er forældrenes evne til at varetage de konkrete basale og udviklingsmæssige behov hos deres barn, den omfatter derfor altid både en vurdering af barnets behov og en vurdering af de ressourcer og vanskeligheder hos forældrene, der har betydning for deres muligheder for at respondere hensigtsmæssigt i forhold til barnets behov.

Undersøgelsen vil ligeledes altid indeholde en vurdering af forældrenes udviklingspotentiale, dvs. overvejelser om, hvorvidt forældrene vil og kan ændre deres samspil med barnet, ligesom der foretages en vurdering af familiens behandlingsmuligheder.

Med udgangspunkt i den formulerede problemstilling afklares rammen for undersøgelsen, hvornår den igangsættes, dens forventede varighed og omfang, hvilke informationer, fra det hidtidige sagsforløb, der fremsendes til psykologen og det forventede tidsforbrug.

En forældrekompetenceundersøgelse vil almindeligvis indeholde:

 • Gennemgang af opdrag
 • Opstartsmøde
 • En gennemgang af relevante sagsakter
 • Samtaler med forældrene fx via:
  • Genogram
  • AAI
  • WMCI
 • Testning af forældrenes mentaliseringskompetence ved hjælp af fx LEAS (Levels of Emotional Awareness Scale), RME (Read my Eyes) og Ekmans billeder.
 • Samtaler med barnet ved  hjælp af fx:
  • FRT (Family Relations Test - Children's Version)
  • CAT (Children’s Apperception Test)
  • Rotters sætningsfuldendelsestest
  • Scenotest
  • Hvilken samtale værktøj vi anvender afhængig af barnets alder og modenhed
 • Observationer af samspillet mellem barn og forældre (fx via Care index og IA)
 • PDI-RF (Parent Development Interview og kodning af Refleksiv Funktion)
 • Yderligere information om barnet eller forældrene fra relevante aktører (netværket)
 • Tilbagemelding til forældrene og eventuel sagsbehandler om undersøgelsens indhold

Som supplement kan en eller flere af følgende være relevante efter en konkret vurdering:

 • Psykologisk testning af barnet (kognitive tests eller personlighedstests (afhængig af barnets alder) fx:
  • Bayley III
  • SRS-2,
  • Scenotest
  • RIAS
  • WAIS-IV
  • WISC-IV  
 • Observationer af barnet i daginstitution, skole el.lign.
 • Psykologisk testning af forældrene (kognitive tests eller personlighedstests fx:
  • WAIS-IV
  • NEO PI-R
  • Inventory
  • BRIEF

Undersøgelsen udarbejdes i overensstemmelse med Socialministeriets retningslinjer fra juni 2011. Læs mere her.

En psykologisk børneundersøgelse iværksættes oftest som en del af den børnefaglige undersøgelse efter servicelovens § 50. Undersøgelsen har til formål at belyse barnets/den unges udviklingsniveau, vanskeligheder og psykiske ressourcer med henblik på at vurdere barnets/den unges særlige behov for støtte.

I undersøgelsen foretages en vurdering af barnets/den unges kognitive og psykiske funktion, familiens situation og de primære omsorgspersoners forståelse af barnet/den unge og deres ressourcer specielt med hensyn til at imødekomme og afhjælpe barnets vanskeligheder. Derudover indgår det i vurderingen, om der i barnets såvel private som professionelle netværk findes ressourcer eller tiltag, der kan imødekomme barnets/den unges udviklingsmæssige behov.

Undersøgelsen indeholder en vurdering af barnets udviklingspotentiale og overvejelser om, hvorvidt barnets primære omsorgspersoner i relevant omfang kan ændre deres samspil med barnet. Derudover vurderes barnets potentiale for at kunne udvikle andre mestringsstrategier, evt. med relevant støtte eller behandling.

En psykologisk undersøgelse af et barn eller en ung indeholder almindeligvis:

 • En gennemgang af relevante sagsakter
 • Samtaler med forældrene
 • Samtaler med barnet/den unge
 • Psykologisk undersøgelse/testning af barnet
 • Observationer af samspillet med barn og omsorgspersoner
 • Yderligere information om barnet eller forældrene fra relevante aktører
 • En gennemgang af undersøgelsens resultater med barn og omsorgspersoner
 • En afsluttende erklæring til kommunen med konklusion og med eventuelle forslag til videre foranstaltninger
 • Som supplement kan en observation af barnet i daginstitutionen, skole el. lign. være relevant

Generelle bemærkninger vedr. alle typer psykologiske undersøgelser:

Alle undersøgelser udføres inden for 2 måneder og til fast pris efter tilbud.
Alle undersøgelser udføres af et team på minimum 2 personer og mindst en aut. psykolog er ansvarlig for undersøgelsen.
Erklæringen/rapporten afleveres til kommunen med chefpsykolog Flemming Zuschlag Christiansen som medunderskriver, som garant for det psykologiske arbejde.

I vores undersøgelsesarbejde lægger vi vægt på at undersøgelsen er præget af omhu, samvittighedsfuldhed og uhildethed, som det kræves i psykologloven.
Pris: 33-35.000 kr. pr. person.

Kontakt

For nærmere information kontakt da venligst aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen på tlf.  2040 8370 eller mail: post@toftemosegaard.dk

 

 

laughing baby playing with mother