Forældrekompetenceundersøgelse

Hos Psykologselskabet Toftemosegaard Aps har vi stor erfaring med at udarbejde forældrekompetenceundersøgelser. Vi er et team af autoriserede psykologer med særlig viden og kompetencer inden for arbejdet med børn og familier, og vi gør os umage for at lave grundige og retvisende vurderinger. Desuden foretager vi som udgangspunkt undersøgelserne i familiernes hjem. Det giver dels os et bedre indtryk, og det er som regel en lettelse for familierne, at vi kommer til dem. Endelig tager vi os god tid til at sætte rammen for et godt samarbejde med både forældre og børn.

Retningslinjer

Den 1. januar 2021 kom der nye retningslinjer på området. Retningslinjerne foreskriver, at forældrekompetenceundersøgelser altid indeholder information fra relevante sagsakter, information fra en psykologisk undersøgelse af barnet, information fra undersøgelse af forælderen samt information fra observation af samspillet mellem forælder og barn.

Den psykologiske undersøgelse af barnet er særlig vigtig, fordi den gør det muligt at vurdere den enkelte forælders ressourcer og udfordringer i relation til det enkelte barns udvikling, trivsel og behov. Vores psykologer har særlig erfaring med arbejdet med børn og familier – bl.a. fra forskning i børns udvikling ved Københavns Universitet, certificeringer i samspilsvurderinger, traumescreeninger og Story Stem-tests samt indgående kendskab til udviklingspsykologi og tilknytningsteori. I vores undersøgelser lægger vi stor vægt på at lave brugbare og grundige beskrivelser af hvert barns udvikling og behov.

Undersøgelserne tager altid udgangspunkt i det konkrete opdrag og tilpasses den enkelte familie. Nedenfor er det beskrevet, hvordan en forældrekompetenceundersøgelse inklusiv den lovpligtige børnepsykologiske undersøgelse kan se ud:

Børnepsykologisk undersøgelse

Undersøgelsen af barnet skræddersys altid til det enkelte barn, og der inddrages eventuelle tidligere undersøgelser i vurderingen. En børnepsykologisk undersøgelse kan f.eks. bestå af:

 • Børnesamtale/legesamtale tilpasset alder og modenhed
 • Kognitiv testning (Bayley-3, WPPSI-IV eller WISC-V)
 • Autismescreening (SRS-2)
 • Adfærds- og opmærksomhedsscreening (BRIEF-2)
 • Screening for angst, depression, vrede, normbrydende adfærd, selvværd (Beck Youth Inventories)
 • Traumescreening (Thomas-testen, DIPA eller Odense Child Trauma Screening)
 • Kortlægning af barnets familierelationer og netværk (Family Relations Tests og/eller Friends and Family Interview)
 • Kortlægning af barnets indre modeller af omsorgssituationer med story stem redskaber (f.eks. Story Stem Assessment Profile)
 • Vurdering af barnets evne til mentalisering (f.eks. med Reading the Mind in the Eyes og/eller Levels of Emotionel Awareness Scale til børn)
 • Samtaler med relevante voksne omkring barnet
 • Observationer af barnet i samspil med forældre, andre børn og i institution

Undersøgelse af forælder

Undersøgelsen af forælderen afdækker forudsætninger for forældreskab, mentaliseringsfunktion, selvopfattelse, affektreguleringsevner og eventuelle defensive strategier/forsvarsstrategier af betydning for forældreskabet. Derudover afdækker undersøgelsen psykologiske ressourcer og udfordringer, herunder personlighedsstruktur, kognitivt niveau, sociale kompetencer og planlægningsevner. Konkret kan en undersøgelse af forælderen indeholde:

 • Samtale om opvækst og egen tilknytning med udgangspunkt i genogram/anamneseinterview samt Adult Attachment Interview, herunder afdækning af netværk, skolegang, uddannelse og erhverv,
 • Samtale med udgangspunkt Working Model of the Child Interview eller Parental Development Interview – her afdækkes forælderens refleksionsevne/mentalisering i forhold til sig selv og til barnet. Der spørges bl.a. ind til forælderens oplevelse af sit hverdagsliv samt til forælderens beskrivelse af barnet, dets temperament, særpræg, behov og udvikling. Desuden forælderens beskrivelse af sig selv som forælder.
 • Vurdering af mentaliseringsevne vis tests: 1) Reading the Mind in the Eyes Test, 2) Levels of Emotional Awareness Scale (LEAS) og Parental Reflective Functioning Questionnaire (PRFQ). Derudover vurdering af mentaliseringsevne ud fra samtaler og ud fra dialog om videooptagelse af samspil.
 • Psykologisk testning, herunder kognitivt niveau (WAIS-IV), autismescreening til voksne (SRS-2), screening for eksekutive vanskeligheder (BRIEF) og vurdering af personlighedsstruktur (NEO-FFI-3/NEO-PI-3).

Undersøgelse af samspil

Samspilsobservationer er et helt centralt element i undersøgelserne, fordi de giver information om kvaliteten af det relationelle miljø gennem den interaktion, der kommer til udtryk i struktur, følelsesmæssig udveksling, omsorg og kravsætning. Observationerne kan på den måde fortælle, på hvilke måder og i hvilken grad interaktionen virker fremmende eller hæmmende på barnets udvikling. Der foretages:

 • Strukturerede og ustrukturerede samspilsobservationer
 • observationer af sønnen i samspil med andre børn
 • Analyse og vurdering af samspilskvaliteten (f.eks. med analyseværktøjer som CARE-INDEX, PC-ERA eller CIB). Alle samspilsobservationer videofilmes.

Samlet vurdering

I den samlede vurdering beskrives barnets udviklingsniveau og behov, og dette sammenholdes med forælderens kompetencer. Der laves kun anbefalinger til videre foranstaltninger, hvis dette er efterspurgt i det skriftlige opdrag. En samlet vurdering kan f.eks. indeholde vurderinger af:

 • Forælderens opvæksthistorik og forudsætninger for forældreskab,
 • Forælderens evne til mentalisering, egen-regulering og regulering af barnet på relevant vis, herunder evnen til at aflæse af respondere hensigtsmæssigt på barnets signaler, evne til at opfatte sig selv og barnet realistisk, evne til at engagere sig i positivt samspillet, evne til at adskille egne følelser fra barnets følelser samt evne til at imødekomme barnets behov før egne behov.
 • Forælderens evne til at skabe struktur og tydelige rammer i hverdagen,
 • Forælderens personlighedsmæssige ressourcer og udfordringer, herunder personlighedsstruktur, kognitivt niveau, eventuelle defensive strategier og eventuelle sociale udfordringer og/eller opmærksomhedsudfordringer,
 • Forælderens evne til at samarbejde med det professionelle netværk,
 • Forælderens forandringspotentiale til at udvikle sig i sit forældreskab.

Afslutningsvis afholder vi tilbagemeldingsmøder til først forældre og derefter forældre og rådgiver, og undersøgelsen afrapporteres i en skriftlig erklæring. Varigheden af en undersøgelse er som udgangspunkt tre måneder.

For nærmere information kontakt da venligst
koordinerende aut. psykolog Mathias Andersen på tlf. nr.
29240075 eller mail: mathias@toftemosegaard.dk