Psykologisk undersøgelse af voksne

Formål: Toftemosegaard tilbyder psykologiske undersøgelser af voksne primært med et udviklings-neuropsykologisk fokus. En undersøgelse hos os indebærer en afdækning af klientens ressourcer og eventuelle vanskeligheder på det intellektuelle, personlighedsmæssige, kontaktmæssige og sociale felt, samt pædagogisk vejledning om, hvordan man bedst bringer klienten vide.

Ligeledes kan undersøgelsen bruges til at afdække ressourcer og problemområder i forhold til valg af uddannelse og arbejde, og hermed hjælpe med at skabe så realistiske handleplaner som muligt, herunder fx revaliderings- og flexjobafklaring.

Undersøgelsen kan også afdække behov for yderligere undersøgelse og diagnosticering af psykopatologi.

Metode: Den psy. kologiske undersøgelse kan bestå af anamnese og diagnostisk interview, samt af et testbatteri, hvor undersøger udvælger relevante test ud fra henvisningsgrunden.

Omfang: Undersøgelsen forventes at vare mellem 3- 10 timer i alt, fordelt over 2-6 gange, og vil indenfor 4 uger, munde ud i en skriftlig rapport og mundtlig tilbagemelding til testpersonen, og eventuelt forældre, sagsbehandler og/ eller andre relevante professionelle.

Pris: Afhænger af undersøgelsens omfang, inkl. testforbrug samt behov for tilbagemelding. Pristilbud gives altid forud for opgavens påbegyndelse.

Følgende test anvendes typisk:

WAIS IV: Er en kognitiv test, til vurdering af intellektuelt funktionsniveau hos voksne i alderen 16-70 år. Den består af op til 14 delprøver, som undersøger forskellige sider af personens intelligens. De 14 delprøver er fordelt på 7 verbale prøver og 7 performance prøver. Målet med testen er at få indblik i den unges præstationsniveau i forhold til de enkelte prøver og dermed funktionsområder. Wais testen giver bl.a. forståelse for den enkeltes arbejdsmetoder, hukommelse, koncentrationsevne, målrettethed og motivation til at overvinde vanskeligheder.

NEO-PI-R: Er en test hvis anvendelsesmuligheder inden for det kliniske område strækker sig fra assesment og kliniske undersøgelser over rådgivning, terapi og behandlingsplanlægning. Den kan f.eks. bruges til at udvælge hvilke personlighedsmæssige emner, der primært skal fokuseres gennem arbejde i terapi og behandlingen generelt. I praksis kan det være, at den unge scorer højt på iderigdom og lavt på handling/aktivitet, hvilket giver oplagt og synlig mulighed for fokus. Generelt vil man tage udgangspunkt i såvel ressource som problemområder og lave en behandlingsplan ud fra dette.

PAI: PAI er en omfattende test til evaluering primært af psykiske lidelser og personlighedsforstyrrelser i klinisk praksis. Testen er bygget op med udgangspunkt i en begrebsmæssig tilgang til testudvikling. Det betyder, at det kliniske fænomen, man gerne vil måle, bliver delt op i de komponenter, der netop kendetegner denne lidelse eller tilstand. For eksempel deles depression op i en kognitiv, affektiv og fysiologisk komponent, sådan som dette fænomen optræder og beskrives i litteraturen, diagnosesystemerne m.v.

BRIEF-V: Er et standardiseret todelt spørgeskema. Begge spørgeskemaer med 80 udsagn i hver. Det ene er et selvrapporteringsskema, mens det andet skal besvares af en, der kender klienten og dennes hverdag godt.

BRIEF-V er velegnet til vurdering af eksekutive vanskeligheder, fx voksne med indlæringsvanskeligheder, autisme spektrum forstyrrelse, demens, let kognitiv svækkelse, traumatisk hjerneskade, epilepsi, skizofreni, depression samt ADHD.

SRS-2: SRS-2 er beregnet til at vurdere afvigelser i voksnes sociale kompetencer, som de kommer til udtryk i deres naturlige omgivelser og i samspillet med andre.

SRS-2 er specielt konstrueret til at identificere forskellige typer afvigelser i sociale kompetencer og til at identificere og beskrive de sociale problemer, som man finder hos voksne med autismespektreforstyrrelse (ASF) eller andre gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Testen kan også anvendes i forbindelse med udredning af ADHD eller andre komorbide forstyrrelser

En undersøgelse hos os munder ud i en rapport, hvor undersøgelsens resultater bliver gennemgået og forklaret i hverdagstermer med eksempler fra klientens liv. Rapporten afsluttes med praktiske pædagogiske strategier til brug for pædagogisk personale, forældre, forvaltning eller klienten selv. Vi lægger vægt på, at undersøgelsesrapporten er skrevet, så den kan fungere som et hverdagsredskab i det videre arbejde.

Vi tilstræber at arbejde uden ventetid.

Kontakt Aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen for nærmere information om psykologiske undersøgelser.

Kontakt

For nærmere information kontakt da venligst aut. psykolog Flemming Zuschlag Christiansen på tlf.  2040 8370 eller mail: post@toftemosegaard.dk

Camilla